top of page

Mini Dragon Group (ages 6-7)

公開·15名のメンバー

Wielki Multimedialny Slownik EN PL PL EN PWN OXFORD V3 0 2007 __LINK__  • \r\nPosiadamy w ofercie publikacje akademickie oraz szeroki wyb\u00F3r ksi\u0105\u017Cek z literatury polskiej i zagranicznej. W naszych zbiorach znajd\u0105 Pa\u0144stwo publikacje z ka\u017Cdej interesuj\u0105cej dziedziny naukowej, mi\u0119dzy innymi:\r\n\r\nNauk humanistycznych\r\nNauk spo\u0142ecznych\r\nNauk ekonomicznych\r\nNauk przyrodniczych\r\n\r\nOpr\u00F3cz fachowej literatury specjalistycznej obejmuj\u0105cej publikacje akademickie, napisane przez najwi\u0119kszych fachowc\u00F3w z danej dyscypliny, oferujemy szeroki wachlarz ksi\u0105\u017Cek z literatury pi\u0119knej, zar\u00F3wno polskiej, jak i zagranicznej.\r\nDzia\u0142 literacki jest na bie\u017C\u0105co uzupe\u0142niany o nowo\u015Bci i bestsellery rynku wydawniczego, ale nie zawiedzie tak\u017Ce tych z Pa\u0144stwa, kt\u00F3rzy pragn\u0105 zaopatrzy\u0107 si\u0119 w nie\u015Bmiertelne klasyki. Dzia\u0142 literatury pi\u0119knej podzielony zosta\u0142 przez nas na poddzia\u0142y zwi\u0105zane z literatur\u0105 m\u0142odzie\u017Cow\u0105, a tak\u017Ce r\u00F3\u017Cnorodnymi gatunkami, na przyk\u0142ad gatunkiem fantastycznym, spo\u0142eczno-obyczajowym, science fiction i wieloma innymi. W ka\u017Cdej z kategorii znajd\u0105 Pa\u0144stwo pozycje uporz\u0105dkowane wed\u0142ug popularno\u015Bci, nowo\u015Bci, a tak\u017Ce alfabetycznie i wed\u0142ug wydawnictwa, co u\u0142atwi proces poszukiwa\u0144 i decyzj\u0119.\r\nW naszej ofercie znajd\u0105 Pa\u0144stwo r\u00F3wnie\u017C praktyczne albumy i s\u0142owniki, podr\u0119czniki szkolne i akademickie, przewodniki turystyczne i mapy, a tak\u017Ce publikacje w formie audiobook\u00F3w, kt\u00F3rych mo\u017Cna s\u0142ucha\u0107 w podr\u00F3\u017Cy.\r\nOsobn\u0105 kategori\u0119 stanowi\u0105 ksi\u0105\u017Cki obcoj\u0119zyczne, szczeg\u00F3lnie przydatne dla os\u00F3b chc\u0105cych aktywnie \u0107wiczy\u0107 umiej\u0119tno\u015Bci j\u0119zykowe oraz \u0142\u0105czy\u0107 przyjemne z po\u017Cytecznym. Pojawiaj\u0105 si\u0119 w niej r\u00F3wnie\u017C ksi\u0105\u017Cki, kt\u00F3re na razie nie doczeka\u0142y si\u0119 t\u0142umaczenia na j\u0119zyk polski, a kt\u00F3re zas\u0142uguj\u0105 na to, by polscy czytelnicy si\u0119 z nimi zapoznali.\r\nZach\u0119camy r\u00F3wnie\u017C do zapoznania si\u0119 z bogat\u0105 kolekcj\u0105 czasopism.\r\nKa\u017Cda z kategorii ksi\u0105\u017Cek jest regularnie uzupe\u0142niana, by wychodzi\u0107 naprzeciw potrzebom ka\u017Cdej czytelniczki i czytelnika."},"url":"\/Ksiazki\/Slowniki,2196853,k.html","value":"S\u0142owniki","shortValue":"Slowniki","description":"S\u0142owniki to kategoria stworzona z my\u015Bl\u0105 o wszystkich\r\nmi\u0142o\u015Bnikach i u\u017Cytkownikach j\u0119zyka polskiego i nie tylko. Zapraszamy zar\u00F3wno profesjonalist\u00F3w,\r\ndla kt\u00F3rych j\u0119zyk polski jest codziennym narz\u0119dziem pracy, jak i amator\u00F3w,\r\nkt\u00F3rym zale\u017Cy na zachowaniu poprawno\u015Bci j\u0119zykowej i dobrego stylu. Na naszych\r\nwirtualnych p\u00F3\u0142kach, zape\u0142nionych najlepszymi s\u0142ownikami j\u0119zyka polskiego\r\nznajd\u0105 Pa\u0144stwo liczne s\u0142owniki normatywne renomowanego Wydawnictwa Naukowego\r\nPWN, jak np. s\u0142owniki ortograficzne lub poprawnej polszczyzny, a tak\u017Ce ciekawe\r\ni przyst\u0119pnie napisane poradniki j\u0119zykowe takich autorytet\u00F3w jak prof. Jerzy\r\nBralczyk czy prof. Miros\u0142aw Ba\u0144ko. Ci, kt\u00F3rym nie wystarcz\u0105 s\u0142owniki tradycyjne\r\n\u2013 synonim\u00F3w, antonim\u00F3w, etymologiczny, frazeologiczny, wyraz\u00F3w obcych - zapewne\r\nch\u0119tnie si\u0119gn\u0105 po \u201CS\u0142ownik polsko-polski\u201D prof. Jana Miodka lub \u201CM\u00F3wimy\r\nuprzejmie\u201D, czyli poradnik j\u0119zykowego savoir-vivre\u2019u prof. Ma\u0142gorzaty\r\nMarcjanik. Jeszcze inni b\u0119d\u0105 poszukiwali w tej kategorii np.\u00A0s\u0142ownik\u00F3w\u00A0wyraz\u00F3w\r\nk\u0142opotliwych, paronim\u00F3w, s\u0142ownik\u00F3w skr\u00F3t\u00F3w i skr\u00F3towc\u00F3w, s\u0142ownika\r\ninterpunkcyjnego lub nazw w\u0142asnych. Nie zawiod\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C ci wszyscy, kt\u00F3rzy\r\nposzukuj\u0105 eleganckiego ksi\u0105\u017Ckowego prezentu \u2013 pi\u0119knie wydany s\u0142ownik w\r\nopracowaniu znanych autorytet\u00F3w z pewno\u015Bci\u0105 ucieszy obdarowanego. Staramy si\u0119\r\nzaspokoi\u0107 jak najszersze potrzeby mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w polszczyzny \u2013 w naszym sklepie\r\nznajdziesz zar\u00F3wno wiedz\u0119, kt\u00F3rej szukasz, jak i s\u0142owniki, kt\u00F3rych nie znasz, kt\u00F3re\r\nCi\u0119 zaskocz\u0105, a kt\u00F3re z pewno\u015Bci\u0105 warto mie\u0107. Zapraszamy do zakup\u00F3w!","url":"\/Ksiazki\/Slowniki-obcojezyczne,2196867,k.html","value":"S\u0142owniki obcoj\u0119zyczne","shortValue":"Obcojezyczne","description":"","url":"\/Wielki-multimedialny-slownik-rosyjsko-polski-polsko-rosyjski-na-pendrive,758393912,p.html","value":"Wielki multimedialny s\u0142ownik rosyjsko-polski polsko-rosyjski na pendrive","shortValue":"Wielki multimedialny s\u0142ownik rosyjsko-polski polsko-rosyjski na pendrive","description":"Uwaga! Kod aktywacyjny\u00A0konieczny do uruchomienia programu dost\u0119pny jest wewn\u0105trz opakowania. Prosimy o zarchiwizowanie go wraz z dowodem zakupu.\u00A0\r\n\r\n\r\n Wielki multimedialny s\u0142ownik rosyjsko-polski polsko-rosyjski PWN-Oxford oferuje 300 000 rosyjskich i polskich znacze\u0144, zwrot\u00F3w, fraz, idiom\u00F3w wyst\u0119puj\u0105cych w j\u0119zyku oficjalnym i potocznym. Dodatkowo u\u017Cytkownik znajdzie w nim nagrania wymowy hase\u0142. Prosty i efektywny mechanizm wyszukiwania umo\u017Cliwia tworzenie ulubionych zbior\u00F3w hase\u0142. Wszystko to w jednym funkcjonalnym programie, w ca\u0142kowicie nowym interfejsie na no\u015Bniku 8GB z mn\u00F3stwem miejsca na dowolne dane!\r\n \r\n Zaufaj wiedzy i do\u015Bwiadczeniu renomowanego Wydawnictwa Naukowego PWN, kup program w postaci pendrive\u2019a i ciesz si\u0119 najlepszym na rynku s\u0142ownikiem rosyjsko-polskim i polsko-rosyjskim.\r\n\r\n \r\n ZAWARTO\u015A\u0106\r\n \r\n S\u0142ownik zawiera:\r\n \r\n\u0142\u0105cznie 300 000 rosyjskich i polskich znacze\u0144, zwrot\u00F3w, fraz, idiom\u00F3w\r\ns\u0142ownictwo oficjalne, jak i potoczne\r\nodpowiedniki nie tylko pojedynczych s\u0142\u00F3w, ale tak\u017Ce trudnych do oddania w obcym j\u0119zyku konstrukcji, po\u0142\u0105cze\u0144 wyrazowych i zwi\u0105zk\u00F3w frazeologicznych\r\nprzyk\u0142ady u\u017Cycia w opracowanej zupe\u0142nie na nowo przejrzystej i czytelnej strukturze has\u0142a\r\nnagrania wymowy hase\u0142\r\nprosty i efektywny mechanizm wyszukiwania\r\nbogate materia\u0142y dodatkowe\r\n\r\n\r\n \r\n FUNKCJONALNO\u015A\u0106\r\n\r\n wygodny interfejs z wieloma narz\u0119dziowymi udogodnieniami dla u\u017Cytkownik\u00F3w\r\n przejrzysta wizualizacja hase\u0142, mo\u017Cliwo\u015B\u0107 opcjonalnego zwijania b\u0105d\u017A rozwijania przyk\u0142ad\u00F3w u\u017Cycia i idiom\u00F3w\r\n szybka aktywacja pola wyszukiwania (bez konieczno\u015Bci powt\u00F3rnego wprowadzania ci\u0105gu znak\u00F3w do pola wyszukiwania w przypadku prze\u0142\u0105czania kierunku s\u0142ownika)\r\n mo\u017Cliwo\u015B\u0107 tworzenia ulubionych hase\u0142 i gromadzenia ich w wielu zbiorach tematycznych\r\n mo\u017Cliwo\u015B\u0107 tworzenia hase\u0142 w\u0142asnych i notatek do istniej\u0105cych hase\u0142 s\u0142ownika\r\n zaawansowane mechanizmy wyszukiwania w s\u0142owniku, m.in. autolink \u2013 po dwukrotnym klikni\u0119ciu na dowolnym s\u0142owie w tre\u015Bci s\u0142ownika program automatycznie dokona wyszukania tego s\u0142owa w s\u0142owniku\r\n wirtualna klawiatura rosyjska\r\n wsp\u00F3\u0142praca z innymi programami \u2013 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 szybkiego wyszukiwania s\u0142\u00F3w w s\u0142owniku podczas pracy z tekstem w zewn\u0119trznym programie (np. Word\/Outlook\/przegl\u0105darki internetowe\/etc.), bez konieczno\u015Bci wpisywania s\u0142\u00F3w w s\u0142owniku, dzi\u0119ki wykorzystaniu opcji \u201Epoka\u017C has\u0142o w dymku\u201D i \u201Ereaguj na zawarto\u015B\u0107 schowka\u201D lub \u201Eprzywo\u0142anie programu przez podw\u00F3jne klikni\u0119cie\u201D\r\n mo\u017Cliwa instalacja na dysku oraz korzystanie wprost z pendrive\u2019a \u2013 s\u0142ownik mo\u017Cna uruchamia\u0107 nie tylko wprost z pendrive\u2019a, bez instalacji na dowolnym komputerze w pracy czy na uczelni, ale r\u00F3wnie\u017C mo\u017Cna go zainstalowa\u0107 na twardym dysku jednego komputera (np. w domu) i uruchamia\u0107 bez potrzeby wk\u0142adania pendrive\u2019a.\r\n \r\n\r\n \r\n WYMAGANIA SPRZ\u0118TOWE\r\n \r\n \r\n komputer PC\r\n \r\n Windows 7, Windows 8 i 8.1, Windows 10\r\n \r\n procesor 1GHz\r\n \r\n karta graficzna SVGA, 800x600, 65 000 kolor\u00F3w\r\n \r\n maksymalna rozdzielczo\u015B\u0107: 1920x1080\r\n \r\n karta d\u017Awi\u0119kowa\r\n \r\n port USB\r\n \r\n dost\u0119p do Internetu (tylko podczas aktywacji programu)\r\n \r\n \r\n Program mo\u017Cna zainstalowa\u0107 na jednym komputerze.\r\n \r\n Dodatkowo, chc\u0105c skorzysta\u0107 ze s\u0142ownika w pracy czy na uczelni, istnieje mo\u017Cliwo\u015B\u0107 uruchomienia go bez instalacji \u2013 wprost z pendrive\u2019a.\r\n\r\n\r\nInstalacja i uruchomienie programu\r\nProgram instalowany jest na twardym dysku u\u017Cytkownika. Przy pierwszym uruchomieniu programu nast\u0105pi jego aktywacja, podczas kt\u00F3rej nale\u017Cy wpisa\u0107 otrzymany wraz z programem kod aktywacyjny, znajduj\u0105cy si\u0119 w pude\u0142ku na wk\u0142adce mocuj\u0105cej pendrive (patrz zdj\u0119cie poni\u017Cej). Aktywacja jest jednorazowa i wymaga dost\u0119pu do Internetu, dalsze korzystanie z programu mo\u017Ce odbywa\u0107 si\u0119 w trybie off-line. Kod aktywacyjny, zgodnie z licencj\u0105, nale\u017Cy zarchiwizowa\u0107 wraz z dowodem zakupu programu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nZach\u0119camy do zapoznania si\u0119 z filmem:\r\n\r\n\r\n"];dataLayer.push( ecommerce: null );dataLayer.push('ecommerce' : 'detail' : 'actionField': 'list': null,'products': ['name': "Wielki multimedialny s\u0142ownik rosyjsko-polski polsko-rosyjski na pendrive",'id': "9788301200701",'price': "289.67",'brand': "Wydawnictwo Naukowe PWN",'category': "S\u0142owniki obcoj\u0119zyczne",'variant': "multimedia",],'productCategory' : breadCrumb[1] ? breadCrumb[1].value : null,'productSubCategory': breadCrumb[2] ? breadCrumb[2].value : null,'productDomain': breadCrumb[3] ? breadCrumb[3].value : null,'productAuthor' : "");});/*]]>*/ Cena katalogowa: 349,00 zł (- 17 %) 289,67 zł Cena zawiera podatek VAT. Stan magazynowy: Mała ilość Do koszyka Zarezerwuj i odbierz w księgarni stacjonarnej PWN Dodaj do schowka Wysyłka: 24h Dostawa Produkt posiadamy w magazynie i wyślemy go w ciągu 24 h w dni robocze.Uwaga! Całkowity czas oczekiwania na zamówienie = czas wysyłki podany na stronie każdego produktu + dostawa przez przewoźnika. Podane terminy dotyczą dni roboczych (poniedziałek-piątek, z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Dostawa i płatność Cennik dostaw - Paczki dostarczamy wyłącznie na terenie Polski. - Od 300 zł dostawa GRATIS!- Dla zamówień o wartości powyżej 500 zł wyłącznie płatność elektroniczna. Płatność elektroniczna do 199,99 złod 200 zł do 299,99 zł- ORLEN Paczka8,99 zł7,99 zł- Odbiór w Punktach Poczta, Żabka8,99 zł7,99 zł- Kurier pocztowy10,99 zł9,99 zł- InPost Paczkomaty 24/711,99 zł9,99 zł- Kurier12,99 zł11,99 złPłatność za pobraniem do 199,99 złod 200 zł do 299,99 zł- Odbiór w Punktach Poczta, Żabka11,99 zł10,99 zł- Kurier pocztowy13,99 zł12,99 zł- Kurier15,99 zł14,99 zł Opis

  • Dane szczegółowe

Wielki multimedialny słownik rosyjsko-polski polsko-rosyjski na pendrive Uwaga! Kod aktywacyjny konieczny do uruchomienia programu dostępny jest wewnątrz opakowania. Prosimy o zarchiwizowanie go wraz z dowodem zakupu.
Wielki Multimedialny Slownik EN PL PL EN PWN OXFORD v3 0 2007

350c69d7ab


グループについて

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

メンバー

bottom of page